Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega.

Toetusvoorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Sügisvooru taotlusi võetakse vastu kuni 1. oktoobrini.

Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse kehtestatud vormil, mis on leitav valla kodulehel: rauge.ee/mittetulundustegevuse-toetus.

  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas.
  • Stipendiumi saab taotleda kuni 35-aastane noor kuni 500 eurot aastas.
  • Ühes voorus võib esitada kuni kaks taotlust.
  • Rahalise omafinantseeringu summa peab moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest.
  • Pärast projekti elluviimist esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande koos nõutud lisadega.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobril, saates need digiallkirjastatuna valla üldmeilile vald@rauge.ee, posti teel aadressile Ööbikuoru 4. Rõuge alevik 66201 või tuues taotlused tööpäevadel vallamaja kantseleisse. Hiljem laekunud taotlusi vastu ei võeta.

Jooksvalt on vabaühendustel pärast põhirahastajalt positiivse otsuse saamist võimalik taotleda projekti kaasfinantseerimist. Toetussumma ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest.

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Juhime tähelepanu, et toetusvoorus osalemiseks peavad varasemalt toetatud ja lõppenud projektide aruanded olema kinnitatud. 

Küsimustele vastab projektispetsialist Kariina Nesenko (projektispetsialist@rauge.ee, 520 6945)

 

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Aruandevormid:

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee