Valga Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 40 algatati Lüllemäe küla, Kirikumõisatee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 2800 m2, mis asub Lüllemäe küla kompaktse asustusega alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on teha asukohavaliku kokkulepe Lüllemäe reoveepuhasti rajamiseks ning määrata selle püstitamiseks ehitusõigus ning teenindamiseks vajalik krunt.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik järgmistel asjaoludel:

  • Karula valla üldplaneeringu järgi on Lüllemäe külakeskus detailplaneeringu kohustusega ala.
  • Detailplaneeringu koostamine on nõutav uue ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.
  • Kavandatav tegevus on ruumilise mõjuga ning on eelduseid avaliku huvi tekkeks.

Detailplaneering koostatakse kehtivat üldplaneeringut arvestades. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik koostada topo-geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamisega seotud materjalid on avalikustatud Valga valla veebilehel (link https://www.valga.ee/238)

Planeeringute menetluste käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsusele e-postil valga@valga.ee või postiaadressil Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

 

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

 

Allikas: valga.ee