Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Kui suur on toetus? Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Kes saavad toetust taotleda? Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Hajaasustuse programm on suunatud kõigile Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Taotlusvoorud kuulutavad maakonnas avatuks maavalitsused ja teavitavad sellest maakonnalehes ning maavalitsuse veebilehel. Üldjuhul on taotluste esitamise tähtaeg programmi avatuks kuulutamisest vähemalt 2 kuud hilisem. Toetust taotleda saab kohalikust omavalitsusest, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Programmdokument ja taotlusvormid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale