Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega. Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 1.07.2015 kehtestati uued vorminõuded teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele. Ehitisregistri teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste uued vormid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister