2016. aasta septembris rekonstrueeriti Hargla Kooli reoveepuhasti eesmärgiga tagada tekkiva reovee nõuetekohane puhastamine ning vältida põhja- ja pinnavee reostamist amortiseerunud reoveepuhastitest lähtuva reovee tõttu. Reoveepuhasti rekonstrueeriti viimati 2005. aastal, kuid see oli praeguseks täielikult amortiseerunud ja seega vajas rekonstrueerimist. Reoveepuhasti suublaks oli 1,2 km kraavistik, mis suubub Hargla ojja, mis omakorda suubub Mustjõkke. Rekonstrueerimistöö tulemusel juhitakse nüüd kooli reovesi puhastile isevoolselt ja selleks uuendati hoonest väljuv kanalisatsioonitorustik alates rasvapüünisest. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks rajati kooli juurde 10 m3 mahuga septik. Septikust väljuv heitvesi immutatak se pinnasesse 150 m2 imbväljaku abil. Rekonstrueeritud reoveepuhastini saamiseks korrastati juurdepääsutee ning varem reovett puhastini juhtiv amortiseerunud torustik, septik, vanad mahutid ja kanalisatsioonikaevud likvideeriti. Hargla Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimistööd teostas RST Valga OÜ, kelle pakkumine tunnistati edukaks hankemenetluse tulemusena. Tööde kogumaksumuseks kujunes 20 178 eurot ja töid rahastati Taheva valla eelarvevahenditest. Omanikujärelevalvet teostas objektil Tarva-Ehitus OÜ. Keskkonnaministri määrusega on Hargla külas moodustatud reoveekogumisala reostuskoormusega 300 inimekvivalenti ja pindalaga 13 ha, mis siiski ei hõlma Hargla kooli maa-ala. Hargla küla keskuses ja koolil on eraldiseisvad veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kooli puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2004. aastal ning on heas seisukorras. 2015. aastal uuendati selles ka veepuhastussüsteemid. Hargla Koolis õpib käesoleval õppeaastal 40 õpilast.   Monika Rogenbaum