Pühade eel kogunesid kohalikud Hargla maakultuurimajja, et läbi arutada, kuidas võiks koduvalla elu ja juhtimist parandada ning mis oleks selleks tarvis teha. Toimus Valga valla avatud valitsemise rahvaarutelu, mida juhtisid Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ning Ivika Nõgel MTÜ-st Partnerlus.

Aruteluõhtu leidis rohket osavõttu ning kohaletulnud jagasid aktiivselt mõtteid nii selle osas, mis juba on hästi kui ka selle kohta, mida võiks veel paremaks muuta. Teemadering hõlmas noorte kaasamist, kodanikuaktiivsuse toetamist, sidusamat kahekõnet vallavõimu ja elanike vahel ning teavitustööd. Paljud tõid positiivsena välja Hargla piirkonna tugeva ja ühtehoidva kogukonna, kus üksteise ettevõtmisi toetatakse ning ühiselt palju toredat korda saadetakse. Erilist kiitust pälvis Taheva Avatud Noortekeskuse tegevus, mis on ka laiemat tähelepanu ja tunnustust teeninud. Leiti aga, et noori võiks senisest enam kaasata nii neid kui vallaelu laiemalt puudutavate otsuste tegemisse. Olgu siis noortevolikogu kaudu või mõnel muul moel. Oluliseks peeti ka heade algatuste ja saavutuste märkamist ja tunnustamist valla poolt, samuti, et tublid eestvedajad saaksid piisavalt tagasisidet, et nende tegevus on vajalik ja hinnatud.

Üldiselt kiideti heaks erinevad rahastusvõimalused, mida vald MTÜ-dele pakub, kuid toodi esile, et taotlemist puudutavad juhised võiksid olla lihtsamini mõistetavad. Ka laiemalt leiti, et vallavalitsuse otsuseid puudutav info võiks olla läbipaistvam – teavituskanaleid on küll mitmeid ja üldiselt info liigub, kuid siiski puudub avalik vaade mitmetele olulistele dokumentidele. Kohaletulnud arvasid, et maapiirkondades võiksid info levitamise enda peale võtta teeninduskeskused. Valitsemist aitaks läbipaistvamaks muuta aga veebiülekannete tegemine volikogu istungitelt. Laiemalt jõuti arvamusele, et paremat dialoogi võimu ja maakogukondade vahel aitaks luua ühiste arutelude korraldamine, kus plaane läbi räägitaks ja tehtud otsuseid selgitataks ning elanike küsimustele vastataks. Kohalikud tunnistasid ka, et vajaksid rohkem tuge projektidega seotud asjaajamises, et ellu saaks viia ka lennukaid ideid.

Valga vald osaleb tänavu projektis, millega võetakse suund avatumale valitsemisele, mis toimub dialoogis elanikega ja kodanikuühiskonda kaasates. Selle esimese sammuna osalesid vallajuhid ja ametnikud E-riigi Akadeemia korraldatud koolitusel, kus ekspertidelt saadi nii üldisemaid põhimõtteid kui ka konkreetsemaid juhiseid, mida meie vallas rakendada. Järgmise etapina toimuvad rahvaarutelud kõigis valla piirkondades ning kogutud mõtetest koostatakse Valga valla avatud valitsemise tegevuskava.

Allikas: www.valga.ee