Rõuge vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel, seltsingutel ja füüsilistel isikutel on võimalus kahel korral aastas taotleda rahalist toetust oma tegevuse edendamiseks. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega. 

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse määramise korra leiab Riigi Teatajast.

Lühidalt:

 • Toetusvoorud stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlemiseks toimuvad kaks korda aastas: aprilis ja oktoobris. Taotluste esitamise tähtajad on vastavalt 1. aprill ja 1. oktoober. Taotlused ja aruanded esitatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil. Alates 2020. aastast kaob võimalus taotleda toetusi tagantjärele.
  • Stipendiumi saab üks inimene taotleda kuni 1000 eurot aastas. Võib esitada mitu erinevat taotlust, kuid mitte üle 1000 euro aastas kokku.
  • Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab üks organisatsioon taotleda kuni 2000 eurot aastas. Ühes voorus võib esitada mitu taotlust.
 • Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda jooksvalt, pärast positiivse otsuse saamist põhirahastajalt. Kaasfinantseerimise toetus ei ole suurem kui vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määr ja ei ületa 25% projekti kogumaksumusest. Toetusi makstakse  volikogu poolt seatud aastase piirsumma ulatuses. Volikogu saab seda summat muuta lähtudes valla eelarve seisust.
  • Valla kaasfinantseeringut saab taotleda ainult juhul, kui projekt on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest. 
  • Vallale esitatakse kaasfinantseeringu taotlus vabas vormis (soovituslik vorm allpool) koos põhirahastajale esitatud taotluse ja lisadega. Aruanne esitatakse põhirahastaja vormil. 
 • Rahalise omafinantseeringu summa peab kõigi toetuste puhul moodustama vähemalt 10% valla poolt antavast summast.
 • Toetuse kasutamise kontroll muutub paremaks. Kui kasutamata jäänud toetuse summa on suurem kui 10 eurot, tuleb see tagasi maksta.

Taotlused tuleb esitada tähtaegselt valla üldmeiliaadressile vald@rauge.ee.

Kogu info taotlemise kohta meie projektispetsialistilt: projekt@rauge.ee, 520 6945 (Ruuta Ruttas-Küttim)

Laadi taotlus- ja aruandevormid alla siit:

Taotlusvormid:

Mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm

Stipendiumi taotlusvorm

Kaasfinantseeringu taotlusvorm

Aruandevormid:

Mittetulundustegevuse toetuse aruandevorm

Stipendiumi aruandevorm