Päästjad juhivad kõigi tähelepanu sellele, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

 • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
 • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
 • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.
 • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
 • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid. 
 • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.
 • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid.*

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt http://www.kodutuleohutuks.ee

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast  karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.

Artikli lisast leiate Päästeameti illustreeritud juhise ohutuks tuletegemiseks.

 

* Rõuge valla territooriumil kehtivad heakorraeeskirjad

Lõkke põletamise reeglid on sätestatud valla heakorraeeskirjas. Rõuge valla heakorraeeskiri on valmimisel. Kuni uue eeskirja kehtestamiseni kehtivad haldusreformieelsete valdade heakorraeeskirjad – https://rouge.kovtp.ee/heinamaade-niitmine).

Pöörame tähelepanu asjaolule, et Misso ja Rõuge piirkonnas tuleks Päästeameti korraldusele lisaks arvestada täiendavate tuleohutust puudutavate nõuetega.

Misso piirkonna (endise Misso valla) heakorraeeskirjas on lisaks sätestatud:

Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

 • Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.
 • Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelvalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

Metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on tuleohtlikul ajal keelatud:

 • rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
 • suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
 • lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
 • raiejäätmete põletamine;
 • muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Rõuge piirkonna (endise Rõuge valla) heakorraeeskirjas on lisaks sätestatud:

 • Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.
 • Keelatud on põletada rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (näiteks märjad puulehed jms).
 • Aia- ja pargijäätmete põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 30 m kaugusel mistahes ehitisest, metsast või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, kusjuures tuleb arvestada ilmastikutingimusi.
 • Okste, risu ja leheprahi põletamine väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.
 • Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelvalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

Tuleohtlikul ajal on keelatud:

 • suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
 • lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
 • raiejäätmete põletamine;
 • igasugune muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

 

Vaata ka lisaks:

Elamu ja ümbruse tuleohutus