Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetust saab taotleda veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsu või iseseisva elektriühenduse tagamiseks.

Riigihalduse minister kinnitas 22. jaanuaril 2020. a hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise päevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. a.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates.

Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil taotleja poolt käsitsi allkirjastatult.

Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata hiljemalt 17. aprill 2020. a Valga Vallavalitsusse e-posti aadressile valga@valga.ee.

Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:

  • tuua käsipostiga Valga Vallavalitsusse hiljemalt 17. aprill 2020 tööpäeva jooksul (8.00-14.30) või:
  • saata posti teel tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 17. aprill 2020) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.

 

Täiendav info:

kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, telefon 5304 9805, e-post: marika.muru@valga.ee.