Igal erametsaomanikul on õigus saada kuni 15 tundi kalendriaastas riigi poolt finantseeritud nõustamist. Kes on konsulent? Konsulent on metsandusvaldkonna ekspert, kellele on omistatud konsulendi kutse metsamajanduse valdkonnas. Ta on enamasti metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega. Kui palju maksab nõuanne? Metsaühistu liige võib saada kuni 15 tundi nõustamist kalendriaastas tasuta. Kui metsaomanik ei kuulu ühtegi metsaühistusse, tuleb tal alates kolmandast tunnist tasuda omaosalus 50% nõustamise maksumusest. Riigi poolt finantseeritakse nõustamist kuni 26 eurot tunni kohta ja kuni 15 tundi kalendriaastas. Kui nõustamistunni maksumus on suurem kui 26 eurot või nõustamist soovitakse rohkem kui 15 tundi, tuleb metsaomanikul ülejäänu eest ise tasuda. Kuidas konsulenti valida? Konsulendid tegutsevad metsaühistute juures. Konsulendi leidmiseks on kõige lihtsam võtta ühendust metsaühistuga. Võib pöörduda ka otse konsulendi poole. Metsaomanikul on õigus valida konsulent ükskõik millise ühistu juurest. Võib valida konsulendi sellest ühistust, mis asub elukohale kõige lähemal või mis asub metsale lähemal. Kui valida konsulent sellest piirkonnast, kus asub mets, on konsulendi kohalesõitmise kulu kõige väiksem. See kulu tuleb tasuda metsaomanikul. Kuidas nõuanne välja näeb? Lühema nõuande (kuni 2 tundi) saab konsulent anda kokkusaamisel, telefoni teel või e-kirja vastusena. Selle kohta pole vaja lepingut sõlmida ja nõustamist tavaliselt kirjalikult ei vormistata. Pikema nõuande saamiseks tuleb metsaomanikul sõlmida metsaühistuga nõustamisleping. Soovi korral vormistatakse kirjalik nõuanne. Vajadusel sõidab konsulent metsa kohale. Konsulent peab andma erinevaid valikuid ning selgitama oma võimalikku seotust metsanduslike firmadega. Milliste teemadega võib konsulendi poole pöörduda? Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on: • Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine; • Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel; • Metsaparandustööde tegemine: kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA); • Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks, metsateatise koostamine); • Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused; • Noorendike hooldus • Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus; • Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine; • Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; • Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eeskirjaga; • Muud teemad. MTÜ Võrumaa Metsaomanike Liit on maakondlik metsaühistu, mis pakub metsaomanikele individuaalset nõustamist ja metsanduslikku teavet ning abi mitmesuguste metsatööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Metsaühistu kontor asub aadressil Pikk 4, Võru linn ja on avatud kõigil tööpäevadel kell 09:00 – 16:00. Lõuna kell 13:00 – 13:30. Võrumaa Metsaomanike Liidu lepingulised konsulendid on: Aarne Volkov, tel. 529 9841, e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee Vastuvõtt metsaühistu kontoris igal esmaspäeval ja neljapäeval. Aavo Saks, tel. 518 5587, e-post: aavo.saks@erametsaliit.ee Joel Kuusk, tel. 517 4905, e-post: joelksk@gmail.com Erki Sok erametsanduse tugiisik Võrumaal tel. 5229424 e-post erki.sok@erametsaliit.ee