Projekti üldiseks eesmärgiks on pakkuda piirkonna lastele (sh lasteaed), noortele ja täiskasvanuile rohkem võimalusi enesearendamiseks, kvaliteetseks vaba aja veetmiseks, ühistegevusteks, koostegemise harjumuse kujundamiseks. Projektiga aidatakse ka hoida ja populariseerida võru keelt ja kultuuri.

Projekti otseseks eesmärgiks on huvialaõppe tegevuste käivitamine muusika suunal, pillide ja pilliõppeks vajalike vahendite soetmine, pilliõppeks tingimuste loomine, pilliõppetundide läbiviimine vastavate õppekavade alusel. Projekti raames toimuvad pillitunnid, soetatakse erinevaid pille ja tarvikuid, sisustatakse õppeklass vajalike vahenditega, viiakse läbi ühisüritusi kogukonnale ja piirkonna elanikele. Projektis on arvestatud 840 pilliõppetunniga õppeaastas.

Projektipartnerid on Mõniste Kool, Kõrvipalu loometalu MTÜ ja Mõniste Avatud Noortekeskus, kes vastutavad projekti eduka elluviimise eest. Projektipartnerid on allkirjastanud ühistegevuste kava, kus on seatud ühised eesmärgid, jagatud tööülesanded ja vastutus. Projekti koordineerib direktor Maarika Niidumaa.

Projekti rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm projekti “Mõniste huvikooli asutamine” raames. Projekti kogumaksumus on 20176,39 eurot, sellest toetus 18150,65 eurot. Omaosaluse katab pilliõppijate omapanus ja Mõniste Vallavalitsus.