Rõuge valla ettevõtjad/ettevõtted (FIE-d, OÜ-d, AS-id) saavad taotleda toetust ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks ning ettevõtja koolitusteks ja praktiliste erialaste oskuste omandamiseks.

Tegevust alustavad ettevõtjad peavad lepingu sõlmimise ajaks olema registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Toetust taotlev ettevõte peab olema registreeritud ja tema tegevuskoht (FIE-l elukoht) peab asuma Rõuge vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud olema suunatud ettevõtluse arendamisele Rõuge vallas. Ettevõtjal ei tohi olla maksuvõlga ega algatatud likvideerimis- ja pankrotimenetlust. Ettevõtlustoetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras ja tähtajaks esitama aruande, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

Alates 2021. aastast võetakse ettevõtlustoetuse taotlusi vastu üks kord aastas, 14. veebruarist 1. märtsini.

Ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemsumma on 1000 eurot. Ettevõtja peab tagama rahalise omafinantseeringu vähemalt 30% taotletavast toetussummast. Juhime tähelepanu sellele, et ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme eelarveaasta jooksul.

Taotlus tuleb esitada vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, saates selle digiallkirjastatuna e-posti aadressile vald@rauge.ee või tuues taotluse tööpäevadel vallamaja kantseleisse.

Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord Riigi Teatajas

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee