Käesoleva aasta kevadel algasid kolmanda etapina ehitustööd Hargla ajaloolises koolihoones. Seekord oli remondijärg jõudnud keldrikorrusele, kus rekonstrueeriti keldriosa elektrisüsteem ja soojustati hoone idakorpuse keldriosa ning sadeveed juhiti hoones eemale. Sajuvete tungimine läbi halvasti hüdroisoleeritud keldriseinte oli juba aastaid muutnud keldriruumide kasutamise võimatuks. Liigne niiskus ning vihmavete imbumine läbi välistarindite ohustas kogu idakorpuse tarindite seisundit. Keldrikorruse korrastamine ja sadevete ärajuhtimine oli hädavajalik kogu hoone tervise seisukohast. Ehitustööd lõppesid juunis.

Ehitustöid toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, mis eraldas Taheva Vallavalitsuse projektitaotlusele regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu 32 000 eurot. Toetusele lisaks panustas vallavalitsus ehitusse ligi 17 000 eurot. Hankemenetluse tulemusel osutus edukaks Osaühingu „Santex“ pakkumus. Omanikujärelevalvet tegi objektil OÜ Tarva-Ehitus. Hargla koolihoone etapiviisiline remont algas 2013. aastal (hoone fassaadide, varikatuste rekonstrueerimine) ja jätkus 2014. aastal (idakorpuse pööningu soojustamine). 2015. aastal paigaldati kooli pumplasse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uued veepuhastusseadmed.

Kui saadakse projektitoetus, siis rekonstrueeritakse käesoleval aastal ka kooli reoveepuhasti. Olemasolev puhasti on amortiseerunud ning plaanis on rajada koolile oma imbväljak. Hargla Kool tähistab tänavu oma 328. aastapäeva. Koolihoone vanem osa on ehitatud 1880. aastal ja uuem 1964. aastal. Koolis õpib 48 õpilast.

Monika Rogenbaum