2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist. Selleks, et saada toetust peab inimene vastama kõikidele järgmisetele tingimustele: • vanaduspensionieas • elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil 01. aprill kuni 30. september • määratud pensioni suurus jääb alla 1,2 kordse Eesti keskmise vanaduspensioni Üksi elava pensionäri toetust makstakse välja üks kord aastas ja esimene toetuse väljamaks toimub 2017. aasta oktoobris. Mida Sotsiaalkindlustusamet kontrollib 2017. aastal: 1. Kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 01.aprillil 2017-30.september 2017? 2. Kas toetuse saaja vanaduspension on väiksem, kui 470 eurot (1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension)? 3. Kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel üksi? Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist. Näide: Vilma vanaduspensioniiga saabub 15.07.2017. Ta on oma elukohta sisse registreeritud üksinda. Kuna Vilma ei ole vanaduspensionieas seisuga 01.04.2017, siis sellel aastal ei ole tal õigust saada üksi elava toetust. Kui ta elab 2018. aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele 2018. aastal. Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse, millele liidame kontrolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku peavad jääma alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni. Välisriigist pensioni saaja peab toetuse saamiseks teatama Sotsiaalkindlustusametile oma välisriigist saadava pensioni suuruse 1. aprilli 2017 seisuga. Selleks sobib pangakonto väljavõte. Välisriigi pensioni suurusi ootab Sotsiaalkindlustusamet hiljemalt 31. augustiks 2017. Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september alusel. Sellel perioodil peab toetuse saamiseks elama pensionär rahvastikuregistri andmetel üksi. Kui pensionär elab üksi lühemal perioodil ehk näiteks on üksi elav rahvastikuregistri andmetel alates 1. maist, siis teda ei loeta sel kalendriaastal üksi elavaks pensionäriks. Kui pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmisel kalendriaastal on tal pensionäritoetuse saamise õigus. Näide: Alma elab üksinda. Oktoobris 2017 ei laeku talle üksi elava vanaduspensioniealise toetust. Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukohta on registreeritud õepoeg Paul, kes tegelikult tema elamispinnal ei ela juba mitu aastat. Alma teeb andmed registris korda ja kui ta elab endiselt üksi ning pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele 2018 aastal. Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel: 1. Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad vanaduspensioni ealised inimesed, kelle pension on väiksem, kui 470 eurot, saavad üksi elava pensionäri toetust. 2. Kui samal elamispinnal elavad kaks pensionäri, kellest üks saab ööpäevaringset hooldusteenust, ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele. 3. Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on pensionär, omab ta õigust üksi elava pensionäri toetusele. Neid andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist. 4. Kui pensionär elab koos oma ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. See erisus ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma alaealist last. Toetuse maksmisel ei arvestata: • kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta • talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka. 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist.