Hargla kogukond on Transpordiameti poole pöördunud muredega liiklusohutuse tagamiseks Harglas. Peale kaalumist otsustasime kiireima lahenduse kasuks.
 
Rajasime liikluskorraldusvahenditega Võrumõisa tee km 50,6- 52,2 üherajalise tee (2-1 lahendus). Tee keskele on märgistatud üks sõidurada ja äärtesse jääb jalakäijate mõeldud teekatte osa. Üherajalist teed võib rajada kohtades kus sõidukiirus on 50-70 km/h ja teel liigub sagedasti jalakäijaid.
 
Sõidukitele liikumiseks on tee keskosa, vastutuleva sõiduki möödalaskmiseks võib põigata tee äärde, segamata seejuures äärejoone taga liikuvaid jalakäijaid või jalgrattureid. Muudatus tehti, sest oleme veendunud, et üherajalise tee lahendus parandab nii jalakäijate kui ka jalgratturite liiklemistingimusi ja üldisemalt muudab teelõiku ohutumaks.
 
Liiklusseaduse § 45 lõige 1 järgi tuleb teekattemärgistega sõiduradadeks jaotatud teel sõita raja piires ning § 54 lõige 1 kohaselt on kitsal teel lubatud vastutuleva sõidukist möödumiseks sõita raja piirest välja teepeenrale. Eriti tähelepanelik peab juht olema siis, kui ta möödub teel või tee läheduses olevatest jalakäijatest. Olenevalt liiklusolukorrast tuleb juhil kiirust vähendada ja vajadusel peatuda. Juht peab sõidukiiruse valikul arvestama teeolusid, tee seisundit, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ja muid liiklusolusid ning vähendama kiirust või vajaduse korral seisma jääma, kui tingimused seda nõuavad.
 
Vastavalt liiklusseadusele on liikluse korraldamise eesmärk tagada häireteta, sujuv, ohutu, võimalikult kiire ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus.
 
Tee 67 Võru-Mõniste-Valga Harglas on kehtestatud sõidukiirus 50 km/h. Märgime, et lubatud suurim sõidukiirus ei ole sõidukijuhile kohustuslik, vaid sõidukiirus mida ei tohi ületada. Lisaks suurimale lubatud sõidukiirusele peavad sõidukijuhid arvestama liiklusseaduse §-s 50 esitatud nõuetega, mille kohaselt peab sõidukijuht kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks.
 
Laialt levinud on taoline lahendus Madalmaades ja Saksamaal kus kohtab seda päris palju, eriti väikestes asulates kus ei ole otstarbekas eraldi jalgtee ehitamine. Meil on sellelaadseid lahendusi kasutatud alates 2008 aastast. Mööname, et üherajalise tee lahendus on suhteliselt uudne ja võib osades liiklejates tekitada esialgu segadust.
 
Raul Tammela
Liikluskorraldaja
Taristu ehitamise ja korrashoiu osakond lõuna üksus
+372 525 6117
raul.tammela@transpordiamet.ee