Taheva Valla Külade Selts registreeriti 17. juulil 2009. aastal. 

Seltsi eesmärgid vastavalt põhikirjale on järgmised: Taheva piirkonna külades ja selle lähinaabruses suurenenud piirkondlik konkurentsivõime ja selle kandi igakülgne areng, laiapõhjaline toimiv sektoriteülene koostöö, piirkonnas paranenud vaba aja veetmise, kultuuri-, sportimise- jms võimalused, kohaliku kultuuri-, paikkonna ja ajalooga seotud ühistöö, piirkonnas elavate inimeste huvide kaitse, väärtustatud, kaitstud ja vajadusel taastatud ajaloo-, kultuuri- ja looduspärand.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib selts ellu järgmisi tegevusi: korraldatakse teemakohaseid üritusi, külakoosolekuid, nõupäevi jms; koostatakse vastavaid trükiseid ja infomaterjale; viiakse läbi koolitusi; tehakse koostööd erinevate partneritega; prioriteetse suunana osaletakse Taheva-Karula-Mõniste piirkondades tegutsejaid ühendavates koostööprojektides; parendatakse ja parandatakse ühingu tegutsemispiirkonda jääva pärandi seisundit; parendatakse ja parandatakse ühingu tegutsemispiirkonda jäävate veekogude jm loodusobjektide seisundit; koostatakse projektitoetuste taotlusi eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite hankimiseks.

Seltsi põhikiri ja majandusaasta aruanded on leitavad aadressilt http://tahevakylad.weebly.com/taheva-valla-kuumllade-selts.html

Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid. 

Selts on aastaid viinud ellu olulisi piirkondlikke projekte. Rajatud on sportimispaiku ja soetatud vabaja veetmiseks inventari, lastud meistritel valmistada kohalikele rahvatantrühmadele rahvariided, korraldatud koolitusi, talguid, matku, õppereise, külapäevi, kogukondade koosolekuid jm kohalikku identiteeti tugevdavaid üritusi, arendatud välja Kotuse-koostööpiirkonna võrgustik, koostatud on mitmete Taheva piirkonna külade arengukavasid. Selts on korraldanud noortele ka hooajalisi huviringe (näiteks puutööring, tantsuring, kunsti- ja käsitööring).

Leia meid ka:

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused