Lõppenud on tööd, mille käigus vahetati välja neljas Taheva valla puurkaev-pumplas veekäitlusseadmed. Vastsed seadmed paigaldati Hargla, Taheva ja Koikküla külade ja Hargla kooli pumplatesse. Kõikide nende puurkaevude vett käitleb nüüd kinnise aeratsiooniga veepuhastussüsteem. Valitud tehnoloogia on üheastmeline – kompressoriga surveline aereerimine ja survefiltriga filtreerimine. Varem olid puurkaev-pumplatesse paigaldatud veekäitlusseadmed raua ja mangaani ärastuseks ning filtrid, mis töötasid kaaliumpermanganaadiga. Kemikaali doseerimiskoguseid oli vaja pidevalt seadistada, seadmed olid tundlikud nt elektrikatkestustele, äkilistele muutustele tarbimises, veeleketele. Mõnes pumplas olid seadmed töötanud juba kümmekond aastat ning seadmete olukord oli ajapikku muutunud mitterahuldavaks. Probleeme esines aegajalt ülemääraste raua- ja mangaaniühenditega. 2015. aastal toimunud tööde tulemusel vastab joogivee kvaliteet Hargla, Taheva ja Koikküla külades külades sotsiaalministri määruses nr 82 ”Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele. Hargla, Koikküla ja Taheva külade puurkaevpumplad teenindavad peamiselt elanikke ja elanikke teenindavaid väiksemaid ettevõtteid (nt perearstikeskus, juuksur, raamatukogud). Hargla Kooli puurkaevpumpla teenindab koolimaja hoonet. Kokku saab nüüd kvaliteetset joogivett umbes 300 tarbijat. Harglas ja Koikkülas tarbitakse ööpäevas umbes 7–8 m3 vett, Tahevas 2,5 m3 ja koolis 1 m3. Taheva vallas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuks vald, vee-ettevõtjana tegutseb Hargla, Taheva ja Koikküla külades AS Valga Vesi. Veekäitlussüsteemi uuendamiseks vajaliku tehnoloogilise projekti koostas OÜ Miridon. Töid teostas OÜ Callefiks ning omanikujärelevalvet tegi OÜ Äärejuht. Projekti „Hargla, Taheva ja Koikküla külade ning Hargla kooli veekäitluse rekonstrueerimine“ elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning omafinantseeringu panustas Taheva Vallavalitsus. Projekti kogumaksumus oli ligi 27 000 eurot. Projekti elluviimisse olid kaasatud AS Valga Vesi spetsialistid. Monika Rogenbaum