Valga vallas on väga palju majapidamisi, kel on olemas võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kuid mis ei ole teatud põhjustel seda teinud ning kasutavad kogumismahuteid reovee kogumiseks. Kogumismahutid on üldjuhul  juba vanad ning võivad põhjustada ohtu keskkonnale. Mittenõuetekohastest kogumismahutitest levivad pinnasesse ja sealt edasi põhjavette erinevad mikroorganismid, bakterid ja viirused, mis võivad kahjustada nii inimeste tervist kui ka ümbritsevat keskkonda. 

Alates 2018. aastast on olnud võimalik eraisikutel  Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust Valga linna reoveekogumisalal asuvatele kinnistule veevärgi ja kanalisatsiooni torustiku rajamiseks liitumispunktist kuni elamu ühenduspunktini. Alates 2020. aastast saavad KIKist toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti ümberehitamiseks või rajamiseks ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Samuti toetatakse alla 2000 ie reoveekogumisealadel omapuhasti rajamist või ümberehitamist. 

Valga vallas asub üheksa reoveekogumisala, mis on alla 2000 ie reostuskoormusega: Õru, Tsirguliina, Tagula, Sooru, Lüllemäe, Laatre, Koikküla, Kaagjärve ja Hargla reoveekogumisala. Kuidas aga kindlaks teha, kellel on võimalik toetust taotleda? Seda saavad kõik huvilised kontrollida Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel olevast otsingumootorist: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine  või esitada vastava sisulise päringu Valga Vallavalitsusele või vee-ettevõtjale AS Valga Vesi. Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot. Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele 

Toetuse taotlusi võetakse vastu kuni 20.04.2021 ja toetust jagatakse kuni rahaliste vahendite ammendumiseni. Kogu vooru eelarve on 15 326 036 eurot. 29.03.2021 seisuga on eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 14,1 miljonit eurot. Seega on rahalised vahendid ammendumas, ning kes ei ole veel toetust taotlenud, sellel on viimane aeg seda teha. Ei ole teada, kas ja kuidas toetatakse ka tulevikus eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist. 

Põhjalik info toetuse kohta on saadaval KIK-i koduleheküljel: www.kik.ee Liitumistingimuste saamiseks tuleb pöördada AS Valga Vesi  poole (Aadress: Metsa 30 Valga linn, koduleht www.valgavesi.ee tel. 766 1159). Seoses KIK-i taotlusvooruga on eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel kuni taotlusvooru lõppemiseni ka liitumistingimuste väljastamine tasuta. 

Järelevalve Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas sätestatud nõuete täitmise üle

Valga Vallavolikogu on kehtestanud Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja, mis sätestab reovee kohtkäitluse planeerimise, ehitamise ja kasutamise, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta. Kinnistu omanikud, kes kasutavad reovee kogumiseks kogumismahuteid, peavad veenduma, et nende kogumismahuti oleks lekkekindel ning tagama, et kogumismahuteid tühjendaks vastavat õigust omav isik. Hetkel omab Valga vallas õigust tühjendada kogumismahuteid vaid AS Valga Vesi. Samuti on kohustuslik säilitada vähemalt 2 aastat reovee äraveo dokumente ning vajadusel tuleb need esitada järelevalve teostajale.

 

Anni Teetsmann,

Valga valla keskkonnaspetsialist

 

Allikas: www.valga.ee