Valga Vallavalitsus esitas Valga Vallavolikogule eelnõu, mis täpsustab maapiirkonnas elavate noorte ja lasterikastes peredes kasvavate noorte huvitegevuses osalemiseks toetuse saamise tingimusi. Noorte huvitegevuses osalemise toetamise kord kehtestati 2018. aastal ühinemiseelse kokkuleppena, et anda valla maapiirkondades elavatel noortel võimalus osaleda huvitegevuses linnas või mõnes teises asulas. Toetus aitab muuhulgas katta perekonna transpordikulusid, kuna ühistranspordiühendused võivad puududa või olla sobimatud.

Asevallavanem Meeli Tuubel selgitas, et volikogus kinnitatud määruse täpsustused väldivad edaspidiselt praktikas esinenud probleemi, et lastest tehakse näiliselt maapiirkonna lapsed või et määrust oleks võimalik kuidagi kahetiselt tõlgendada, kas toetusmeede on mõeldud üksnes maapiirkonna lastele. Huvitegevuse toetusega toetatakse ka lasterikastes peredes kasvavaid noori, nii maalt kui linnast. Lasterikas pere on pere, kus kasvab neli või enam kuni 19-aastast last (kaasa arvatud). Toetust määratakse kolm korda aastas, lapsevanemal tuleb igal korral taotlus esitada 7. jaanuariks, 7. aprilliks ja 7. oktoobriks. Toetuse suurus maanoortele on 150 eurot ja lasterikkast perest noorele 45 eurot.

Üks põhimõtteline muudatus määruses oli sõna õppur asendamine sõnaga noor. Sõna noor annab edasi sama informatsiooni, mis õppur, kuid kohandub paremini noorsootööga. Samuti ei sobitu sõna õppur otse huvitegevusse, kuna huvitegevuses ei registreerita noori õpilastena, nagu seda tehakse huvikoolides.

Samuti on täpsustatud toetusele vastavuse mõistet. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort eelarveliste vahendite olemasolul, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Valga vallas ja väljaspool Valga linna territooriumit elav noor osaleb huvihariduses või huvitegevuses Valga linnas teistes asulates või omavalitsustes või huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor. Antud sõnastusega saab selgemaks, et toetus on mõeldud väljaspool linna elavatele noortele ja lasterikkast perest pärit noortele.

Valga Vallavolikogu võttis vastu otsuse kehtestada huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra määruse eilsel Vallavolikogu I koosseisu 47. istungil.

Täpsem info:

Meeli Tuubel, asevallavanem ; meeli.tuubel@valga.ee ; +372 511 4554

 

Allikas: www.valga.ee