Üts hää paik!

Taheva Valla Külade Selts astus Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks

Jaanuaris langetas Eesti Külaliikumise Kodukant üldkogu otsuse, millega võeti oma liikmeskonda vastu Taheva Valla Külade Selts.

Kodukant on külakogukondade esindusühing, mis seisab selle eest, et külade häält oleks kosta nii Eestis kui välismaal. Kodukant on välja töötanud mitmeid abimaterjale näiteks külavanematele ja vabatahtliku tegevuse korraldamiseks. Taheva Valla Külade Seltsi juhatuse liikme Monika Rogenbaumi sõnul on liikmeks astumise põhjuseks vajadus olla külaliikumist puudutava info ja arengutega kursis, samuti teha ise valdkonda puudutavaid ettepanekuid ning anda maaeluga seotud sisendit üleriigiliselt tegutsevale organisatsioonile.

Kodukant paistab oma tegevusega silma. Näiteks korraldab ta maapäeva, mis on Eesti külade parlament ja leiab aset iga kahe aasta tagant üle Eesti erinevates maakondades. Maapäev toob kokku külaliikumise tuumiku ja võimuesindajad ning koos arutatakse siis maapiirkondade elu ning murede ja rõõmude üle.

Kodukant korraldab ka “Aasta küla” konkurssi, millega tõstetakse esile ja väärtustatakse tegusaid külasid. Taheva piirkonna küladest on nimetatud konkursil 2013. aastal tunnustust leidnud näiteks Hargla küla, keda toodi esile eelkõige kohaliku pärandi säilitamise ja väärtustamise eest.

Taheva Valla Külade Seltsi tegevuse eesmärk on Taheva piirkonna külade areng ja elanike huvide kaitse, samuti seistakse siinse ajaloo-, kultuuri ja looduspärandi eest. Eriline rõhk seltsi tegevusel on Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade koostöövõrgustiku Kotus edasiarendamisel. Taheva Valla Külade Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.KAASA VÕTTA:

SOOJAD JA VEEKINDLAD RIIDED NING JALANÕUD!!! (tegevused toimuvad ka väljas)
– vajadusel bussisõiduks rohud
– joogipudel, midagi näksimist (kohapeal saab lõunat)

Bussi väljumised:
Hargla bussipeatus 7.55
Taheva tee 8.00
Taheva Sanatoorium bussipeatus 8.05
Koikküla bussipeatus 8.20
Hummuli bussipeatus 8.50
Tõrva bussipeatus 9.05
Ritsu bussipeatus 9.15
Riidaja bussipeatus 9.30
Tagasi hakkame liikuma umbes kell 16.30

Taheva piirkonna noor, oma osalemisest võid teada anda ka noorsootöötajale!


Kogunemine 2. veebruaril Ritsu spordibaasis kell 09.30 ning lõpetamine 3. veebruaril orienteeruvalt kell 14.00.

Ürituse eesmärk on sooritada NK ja KT järgukatseid ja veeta sportlik nädalavahetus.

Lapse kohustuslik varustus:

 • Magamiskott, magamisalus (ööbimine spordisaalis)
 • Soojad riided, mis ei takistaks lapsel vabalt liikuda
 • Soojad jalanõud ja vahetusjalanõud, millega sees olla
 • Sportlikud riided
 • Vahetusriided (soojad), -pesu, -sokid
 • Kindad, sall ja müts
 • Isiklikud hügieenitarbed
 • Helkur või helkurvest

Kui osaleja pole veel organisatsiooni liige, peab tal kaasas olema kodutütre või noorkotka sooviavaldus koos ühe õpilaspiletipildiga.

Kui varustus on puudulik, saadetakse laps koju tagasi. Sooje riideid võiks kaasas olla rohkem. Lapse haigestumise või laagrisse mitte tulemise korral, kui ta on juba osalejate nimekirja lisatud, tuleb sellest koheselt korraldajaid informeerida!

Kaasa mitte võtta väärtesemeid (ehted, elektroonika jms), mis võivad kahjustada saada või ära kaduda. Korraldajad nende eest ei vastuta!

Palun toimetada oma osalemise tõendamiseks kooskõlastusleht kas oma rühmajuhi või noorteinstruktori kätte hiljemalt 23. jaanuariks või saata digiallkirjastatud kujul kontaktmeilile.

Lisainformatsioon: Kaimo Vahtra, 5146384, kaimo.vahtra@kaitseliit.ee.

DOKUMENDID:


Valga Vallavalitsus ootab 20. jaanuariks ettepanekuid, keda tunnustada tänavu Valga aastaringi auhinnaga. Aastaringiga tunnustatakse möödunud aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud või oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele, kollektiividele või algatustele.

Asevallavanem Kalmer Sarve sõnul soovitakse tunnustamisega esile tõsta inimesi, kes on ühel või teisel moel panustanud valla arengusse „Soovime avaldada austust ja tänu kõigile neile, kelle tegevus on toetanud meie piirkonna heaolu. Märkame enese ümber häid tegusid, pühendunud inimesi ja kaalukaid saavutusi. Tunnustamisega väärtustame ja tõstame esile erilisi panuseid meie ühise valla ellu,” selgitas Sarv.

Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi. Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud, samuti Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid ja ühendused. Ettepanek tuleks esitada kirjalikult ning see peaks sisaldama andmeid kandidaadi kohta, ülevaadet tema tegevusest ja selgitust, mis just seda inimest, organisatsiooni, algatust või tegu tasuks teiste hulgast esile tõsta ja tunnustada.

Valga aastaringi auhinnad antakse üle 22. veebruaril 2019 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Nominentide nimed ja auhinna saajad avalikustatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee.

Oma ettepanekud palume saata e-posti aadressile valga@valga.ee või kirjalikult Valga Vallavalitsusse (Puiestee 8, Valga) hiljemalt 20.01.2019.


Kuni 7. jaanuarini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevusega tegelemiseks. Toetus on suunatud noortele vanuses 7-19 aastat.

Taotust saavad taotleda : Valga linnas elavate lasterikaste perede õppurid (leibkonnas kuni 19 aastaste laste ja noorte arv neli ja enamat last ja noort); väljaspool Valga linna elavad noored, kes osalevad huvikoolis või võtavad osa huvitegevusest, milleks puuduvad võimalused Valga vallas (v.a Valga linnas)
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis.

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/kultuurivaldkonna-toetused
Taotlused esitada e-postile: valga@valga.ee
Küsimuste korral pöörduda spordi-ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkase poole e-postil: mati.kikkas@valga.ee


TAHEVA PIIRKONNA NOORTE HUVIRINGIDE TOIMUMISAJAD JAANUARIS 2019 (alates 07.01.2019)

 

NÄITERING – esmaspäeviti kell 14.30 noortekeskuses.

SPORDIRING – 08.01 ja 22.01 (teisipäevad) kell 13.25 koolimajas.

PARKUUR – 15.01 ja 29.01 (teisipäevad) kell 14.30 koolimajas.

KOKANDUS – 16.01 ja 30.01 (kolmapäevad) kell 14.30 koolimajas.

LOOVUSRING – 9.01; 17.01; 23.01 ja 31.01 kell 14.30 noortekeskuses.

MAJANDUSRING – 17.01 kell 16.00 noortekeskuses.

LOOVTANTS – reedeti kell 14.30 noortekeskuses.

RATSUTAMINE – esmaspäevadel ja pühapäevadel, kokkuleppel juhendajaga.

KALASTUSRING – 1-3 korda kuus, kokkuleppel juhendajaga, sõltub ilmast.

 

LISAINFO: Rasmus Onkel – 5626 4816


Detsembri lõpus teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus Valga vallavalitsust mitme esitatud projekti toetamisest. Positiivse rahastusotsuse sai lisaks Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojektile ka mitu maastiku- või linnapilti kahjustava ja kasutusest välja langenud hoone likvideerimise projekti.

Vastavalt KIK-i otsusele toetatakse Valgas Metsa tn 28 asuvate endise sõjaväebaasi hoonete   likvideerimist ja maa-ala heakorrastamist 50 700 euroga. Samuti toetatakse halvas seisukorras ja maastikupilti kahjustava Koikkülas asuva endise kuivatihoone lammutamist ja maa-ala korrastamist 26 500 euroga. Kolmanda suurema objektina on kavas endiste Vilaski raketišahtide likvideerimine ja ala korrastamine, mille projekti otsustas KIK toetada 20 600 euroga.

Valgas Metsa tn 28 likvideeritakse ohtlikuks muutunud ja visuaalselt häirivad endise sõjaväebaasi hoonete varemed, millega luuakse võimalused maareformi menetlemiseks ning antud piirkonna edasiarendamiseks. Varisemisohtlikud hooned on kohalike inimeste ja ettevõtjate seas aastaid probleeme tekitanud. Peale lammutustöid on kavas hooldamata ja räämas ala heakorrastada. Koikkülas lammutatakse projekti raames vana varisemisohtlik kuivatihoone, mille ligipääs on piiramata ning mis on seega inimestele ohtlikuks muutunud. Mõlema objekti lammutamisest tekkinud ja käideldud jäätmeid on kavas kasutada kolmanda projekti juures ehk Vilaski raketišahtide likvideerimisel.

Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul plaanitakse lammutada peremeheta hooned, mis on muutunud inimestele ohtlikuks ja riivavad silma. “Projekt on kavandatud toetama materjalide ringkäitlust, kahe suure objekti lammutamisel tekkinud jäätmeid on kavas kasutada Vilaski šahtide täitmiseks,” selgitas Möldre.

Valga Vallavalitsuse üks prioriteete on kasutuseks kõlbmatute ehitiste lammutamine ning nendest põhjustatud ohtlike olukordade likvideerimine, et arendada atraktiivset ja kasutajasõbralikku elukeskkonda. Selleks otsitakse järjepidevalt vahendeid erinevatest rahastamisvõimalustest ning kirjutatakse vastavaid projekte.


Taheva piirkonna mittetulundusühendused said toetused Valga vallas tähtajaga 20.11.2018 välja kuulutatud kogukondadele suunatud toetusvoorust järgmiselt:

 • EELK Hargla Kogudus – Hargla heakorra tagamine ja parandamine – 710€
 • Taheva Valla Külade Selts – Sooblase küla bussipeatusesse atraktiivse ootepingi paigaldamine – 800€
 • Taheva Valla Külade Selts – Kotuse infovoldiku kaasajastamine ja kordustrükk – 800€
 • Koikküla Külaselts – Koikküla puhkealale välitreeningala ehitusprojekti koostamine – 366€
 • MTÜ Parmu Ökoküla – MTÜ Parmu Ökoküla arengukava koostamine – 800€

Hää meel on teada anda ühest vahvast koolitusvõimalusest (tasuta)!

Grupi suurus 12 inimest (nii, et kes ees, see sees!)

Koolitused toimuvad Lüllemäel, kokku kohtutakse 6 korral (14-15, 21-22, 26-27 veebruar).

Registreerumine 15-da jaanuarini – enekaas@gmail.com või 5330 1511

 

Teemad: