Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja huvikoolituse kulusid

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.

Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.

Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Selleks ei pea esitama kuludokumente, mahaarvamise teeb maksu- ja tolliamet üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot.

Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.

Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida eeltäidetud andmeid, näiteks isikuandmed, info töötasu ja kinnipeetud maksude kohta, pension, haigusraha, tasutud koolituskulud jne. Eluasemelaenu intresside andmed saab deklaratsioonile saata oma internetipangast, esmakordsetel deklareerijatel tuleb esitada ka lisadokumendid, seda saab teha kohe peale deklaratsiooni kinnitamist sealsamas e-maksuametis/e-tollis.

Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud tulud, andmed vara (sh metsamaterjali) võõrandamise kohta ega ettevõtlustulude kohta esitatav E vorm. Need andmed tuleb ise deklaratsioonile lisada.

Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.-10. veebruarini. Kui sealt on mõned andmed puudu või erinevad teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need ära parandada.

Soovi korral võivad abikaasad esitada ühise tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb mõlemal abikaasal teha oma deklaratsioonile märge, et ta soovib esitada ühist deklaratsiooni. Ühisdeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva s.o 31.12.2016.a seisuga abielus. Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes paberkandjal.

Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis näidatud pangakontole. Kui deklaratsioonis esitatud andmed vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame inimesega enne tulumaksu tagastamist ühendust.

Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu juurde maksta, siis saadab maksu-ja tolliamet maksu- ja tolliamet maksuteate, mis on kättesaadav e-maksuametis/e-tollis.

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. See tähendab seda, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse võib puudutada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud. Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis. Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu). Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust.

Tulude deklareerimisega seotud küsimusi saab esitada maksu- ja tolliameti foorumis, samuti aitavad meie konsultandid telefonil 880 0810 või meili teel fyysisik@emta.ee.

Olulised kuupäevad

 • 15. veebruar Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil
 • 28. veebruar Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
 • 31. märts Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
 • 20. märts Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
 • 3. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
 • 2. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; FIE-del deklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

 • kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need kes 2016.a ettevõtlusest tulu saanud ei ole;
 • isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;
 • isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;
 • isikud, kes on saadud üüri- või renditulu;
 • isikud, kes on saadud tulu välismaalt.
 • Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja dividendid.

Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga soovitakse kasutada mõnda maksusoodustust (täiendav maksuvaba tulu kui on kaks või enam kuni 17.aastast last; on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kogumispensioni III samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi tulumaksusoodustusega MTÜ-de, sihtasustuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud isikutel), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Katrin Simul teenindusosakonna Põlva büroojuht