PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail.

Kui teie esitab e-PRIAs taotluse esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee à Registrid à Esindusõigused ja volitused. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Varem vanas e-PRIAs antud volitused kaotasid 27. juunil 2018 kehtivuse ja klient peab uues e-PRIAs andma uuesti volitused vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud/osalised volitused või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist ning registrikaardil ei ole määratud erisusi koos esindamise kohta.

5. aprillil avasime vana e-PRIA Minu põllud teenuses põldude ja Minu niidud teenuses PLK alade piiride joonistamise. Kui elektroonilistel kaartidel piirid aegsasti valmis joonistada, läheb taotluse esitamine hiljem ladusamalt!

Kuidas joonistada  põlde/PLK alasid

Uude e-PRIAsse sisse loginul tuleb valida klient, keda soovitakse esindada, vana e-PRIA teenuste kasutamiseks valida ülemiselt siniselt menüürealt Vana e-PRIA ning vajutada nupule Sisene vanasse e-PRIAsse. Edasi tuleb valida menüüreal Teenused.

Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse Minu põllud või Minu niidudsisenevale kliendile laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud andmed tema põldude ja PLK alade kohta Need võivad olla kohapealses või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide või ortofotode alusel kontrollitud põllud ja PLK alad.

Seejärel saab joonistada oma põllud/PLK alad, mida soovitakse lisada 2019. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid saavad kohe pärast teenusesse sisenemist hakata joonistama oma põlde/PLK alasid.

Taotlust ei saa praegu veel eeltäita. Joonistatud põllud saab lisada taotlusele ning taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad saab Keskkonnametile kooskõlastamiseks saata alates 2. maist -pärast kooskõlastuse saamist tuleb need lisada PLK taotlusele ja taotlus ära esitada.

Põldude/PLK alade joonistamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2019. aastal ja et toetuse taotlejal oleks nende maade kohta olemas kehtiv maakasutusõigus.

Kui võrreldes e-PRIAs näha olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka uusi maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide moodustamiseks või olemasolevate muutmiseks (vt vanas e-PRIAs Teenused à Pindalatoetused à Andmete esitamine  à Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek).

Toetused ja muudatused 2019

Tänavu saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 17. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi nagu eelmisel aastal. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (vt rubriike taimekasvatus ja loomakasvatus). Tänavu tuleb aga arvestada oluliste muudatustega:

  • Ühtse pindalatoetuse taotlejatel ei ole enam lubatud hekseldatud rohumaadel hekslit maha jätta – nii niitmise kui hekseldamise korral tuleb rohi kokku koguda.
  • Kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisega seoses põllumajanduslikku tootmist ei toimu, siis tuleb rohttaimedega kaetud reavahed hooldada sarnaselt rohumaadega ning hekslit ei tohi ka seal maha jätta.
  • Eelmisel aastal on Eestis püsirohumaade pind vähenenud üle lubatud määra. Tänavu pole lubatud püsirohumaid ühelgi taotlejal, kellele kehtivad rohestamise nõuded, mitte mingis ulatuses üles harida. Neil, kelle kasutuses on viimase kahe aasta jooksul ülesharitud püsirohumaid, tuleb see PRIA määratud ulatuses tagasi rajada. Sellise kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 17. juuniks 2019 oma taotlusel märkega TAR.
  • Rohestamise toetusega seoses arvestatakse põllumajanduskultuuride kasvupindade osakaalusid mitmekesistamise nõude täitmisel 15. juunist 1. augustini kasvavate põllumajanduskultuuride kasvupindade alusel. Ökoalaks valitud kesa tuleb hoida katkematult kesana kuue kuu vältel kuni 1. augustini.
  • Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust (KSK) makstakse kuni 10 ha ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks.
  • Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) uut kohustust 2019. a võtta ei saa. Kohustust ei saa suurendada üle 20% võrreldes esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalaga. KSM kohustuse saab asendada osaliselt või täielikult keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA) kohustusega.
  • Mahetoetust (MAH) antakse kuni 15 ha köögivilja, maasika, ravim- ja maitsetaimede ning kuni 70 ha puuvilja- ja marjakultuuri kasvatamise eest. Kellele määrati 2018 MAH toetust puuvilja- ja marjakultuuride eest, saavad kohustuseperioodi lõpuni toetust ka üle 70 ha, kuid mitte rohkem kui selle pinna ulatuses, mille kohta anti MAH toetust 2018 esitatud taotluse põhjal.
  • KSM ja MAH taotlejate jaoks on 2019. aastal kehtestatud teatud erandid rohumaadele toetuse taotlemisel, täpsemalt vt kodulehelt.
  • Loomade heaolu toetust ei saa enam sigade kohta, keda peetakse loomakasvatushoones, kus kasutatakse vedelsõnnikutehnoloogiat ning kus tekib vedel- või poolvedelsõnnik.
  • Piirkondliku veekaitse toetuse (VESI) uut kohustust saab teatud nitraaditundliku ala kohta võtta ka tänavu.

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale”. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või pöörduda nõuandekeskuse konsulentide poole, vt www.pikk.ee. e-PRIA teenuste kasutamisel saab abi ka klienditeenindajatelt PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kus on olemas kliendiarvutid.

Edukat taotlemist!