Siseministeerium kuulutas avatuks kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogrammi. Taotlusi saab esitada maavalitsusele perioodil 7.- 27. september 2015. Programmi eesmärgiks on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakonniti. Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium ja selle elluviimise eest maavalitsus. Toetuse taotlejaks saavad olla turvalise elukeskkonna loomisesse panustavad ühendused (nt külaseltsid, korteriühistud, seltsingud, vabatahtlikke päästjaid ühendavad mittetulundusühingud jne), aga ka kohaliku omavalitsuse üksused ja nende liidud. Maksimaalne toetus ühele projektile on üldjuhul 3000 eurot, millest erandite tegemise otsustab maavanem. Toetust võib kasutada projektipõhiselt ning seda antakse näiteks reageerimisvõimekuse tõstmiseks vajaliku inventari soetamiseks, ühenduste olmetingimuste parandamiseks, elukeskkonda turvalisemaks muutvate investeeringute jne jaoks. Samuti võib toetust taotleda programmi eesmärgist tulenevate koolituste, seminaride, konverentside korraldamiseks või vastavate arengudokumentide koostamiseks. Taotlused tuleb esitada Valga Maavalitsusele e-posti aadressil info@valga.maavalitsus.ee või paberkandjal aadressil Kesk 12, 68203 Valga hiljemalt 27. septembril 2015. Programmi rakendamist reguleeriv siseministri käskkiri ja taotlusvormid on kättesaadavad SIIT Paralleelselt kogukondliku turvalisuse väikeprojektide toetusprogrammiga on Siseministeerium kuulutanud välja ka kogukondliku turvalisuse suur- ja üleriigiliste projektide toetusvooru. Täpsem info on kättesaadav Siseministeeriumi veebilehelt.   Lisainfo: Valga Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Kersti Lepik tel 766 6112, e-post kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee