Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.07.2015. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus. Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot. Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande. Toetuskõlblikud tegevused: *   eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine, muutmine või asendamine *   eluaseme renoveerimine *   ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine *   eluaseme soetamine leibkonnale *   eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine Nõuded taotlejale: *   Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt. *   Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi. *   Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile. *   Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist. *   Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud. *   Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus. *   Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud. Nõutavad dokumendid: *   taotlus *   taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia *   ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele *   koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise otsusest *   taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2013 ja 2014 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist *   juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2013 ja 2014 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta. Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris. Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid: Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või – võrkude rajamine, muutmine, asendamine: * ehitustööde eelarve<http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Ehitustoode_eelarve_2014.xls> *   hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid *   hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise Eluaseme soetamine: *   soovitava eluaseme kirjeldus<http://www.kredex.ee/public/Teenused/Kodutoetus_lasterikastele_peredele/Soovitava_elamispinna_kirjeldus_2014.doc>, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine: *   krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu. Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee<mailto:toetused@kredex.ee> või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx „Kodutoetus”, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel<http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/>. Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110. Parimate soovidega Kersti Saar toetuste haldur KredEx Hobujaama 4, 10151 Tallinn tel:     +372 667 4109 faks:  +372 667 4101 www.kredex.ee<http://www.kredex.ee/>