Mõniste valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 4.01.2016 liikluspiirang mootorsõidukile, mille registrimass on üle 8 tonni. Vastavad keelumärgid märk 313a „Veoauto sõidu keeld” (Märk 313a keelab C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina liikluse. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki, autorongi ega masinrongiga, mille veduk on üks neist, kui C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina registrimass ületab selle arvu) paigaldatakse alljärgnevatele teedele: 1) Tiitsa – Sinesaare tee nr 4930061, 2) Vanapagana tee nr 4930173, 3) Tikuti tee nr 4930008, 4) Karisöödi – Liivaku tee nr 4930013, 5) Mõniste – Luhtu tee nr 4930003, 6) Sarapuu tee nr 4930012, 7) Ura – Sarapuu nr 4930060. Nimetatud teedel võib vajaduse tekkimisel liigelda mootorsõidukiga, mille registrimass on üle 8 tonni, vallavalitsuse loal. Liikluskeelu alase loa taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale.“ AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele rakendatakse erisust, mille puhul ei ole liikluskeelu alase loa taotlemine vajalik.