Ilmselt ei mõtle kõik tööl käivad inimesed just iga päev sellele, kuidas nende maksud omavalitsuse eelarvet toetavad või mil moel need meie elukeskkonnas kajastuvad. Küll aga oleks igaühel lausa kohustuslik endale teadvustada, et vallas elades ja siinseid avalikke teenuseid tarbides on täiesti loomulik, et olete meie valda ametlikult sisse kirjutatud – ainult nii laekub osa teie tulumaksust Rõuge valla eelarvesse. Jooksva aasta tulumaksud laekuvad vastavalt 1. jaanuari elanike nimekirjale, seega palume kõiki Rõuge vallas elavaid inimesi: kui te ei ole veel Rõuge valla ametlik elanik, siis tehke vallale jõulukink ning kirjutage end meie valda sisse! Lisaks sellele, et meil kõigil on siin koos tore elada ja iga inimene kujundab oma tegemistega siinset elukeskkonda, tõuseb igast valda sisse kirjutatud inimesest ka väga otsest rahalist tulu valla eelarvesse.

Sellele, kuidas kodanike maksuraha kasutatakse, aitab heita valgust valla eelarve. Targalt ja läbimõeldult koostatud eelarve on omavalitsuse eduka toimimise alus, mille mõju tunneb iga siinne elanik. Hea kooliharidus ja tasuta huviharidus, lumest lahti lükatud kodutee, mõnel eluperioodil eriliselt vajalikuks osutuvad sotsiaalteenused, hüvitis mujal huvikoolis käivale lapsele – need on vaid üksikud näited sellest, milleks vald oma eelarve kaudu meie elanike arvust sõltuvat tulu kasutab.

Kuidas moodustub valla eelarve ja millest see koosneb?

Rõuge valla 2021. aasta eelarve tuludeks on planeeritud 8 947 092 eurot.

Suurema osa valla tulust moodustavadki maksutulud, lõviosa neist omakorda üksikisiku tulumaks. Praegu kehtiva seaduse järgi laekub kohalikule omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Rõuge valla eelarvest moodustavad maksutulud 2021. aastal kokku 52,8%, sh 48,8% tulumaks ja 4% maamaks. Sellele järgnevad teise suurema tulugrupina saadud toetused – nii riigieelarvest kui näiteks projektide läbiviimises rahastajatelt saadud toetused (2021. aastal kokku 35,2%). Lisaks on vallal võimalus teenida erinevate teenuste ja varade müügist ning vallale kuuluvate pindade välja rentimisest (11,7%). Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2%.

Nagu näete, moodustab tervelt pool sellest “pirukast” just teie, meie valla kodanike, panus. Oleme selle eest väga tänulikud!

Loomulikult ei laeku kogu meie elanike tulumaks otse valla eelarvesse, vaid ainult osa sellest. Näiteks 1100-eurose brutopalgaga inimese tulumaksust laekub valla eelarvesse umbes 130 eurot kuus, 2000-eurose palgaga inimeselt aga juba üle 230 euro kuus. Maksutulu ei laeku tulumaksu mitte maksvate elanikkonna gruppidelt nagu lapsed, mittetöötavad pensionärid ja töötud.

See ei tähenda, et tulumaksu mitte maksva või madalama palgaga inimeste sissekirjutus oleks valla eelarve mõistes tähtsusetu – sugugi mitte, iga inimene on meile oluline! Lisaks tulumaksule toob iga valda sisse kirjutatud elanik valla kassasse riigilt n-ö pearaha. “Pearaha” kuulub eelarves toetuste alajaotusesse ja seda on 2021. aastal kokku 2,9 miljonit eurot ehk ligikaudu 32% valla kogueelarvest.

Mida vald minu rahaga teeb?

Valla eelarve kulude poolel on juba rohkem alajaotusi: üldised valitsussektori teenused, avalik kord ja julgeolek, majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid, haridus, sotsiaalne kaitse ning vaba aeg, kultuur ja religioon.

Suurim osa valla kuludest läheb meie tuleviku väetiseks – haridus moodustab 47,4% valla eelarve kuludest. Arusaadavalt suure osa ehk ligi viiendiku (19,6%) paigutame meie elanikkonna sotsiaalsesse kaitsesse. Enam kui kümne protsendiga on eelarves esindatud veel vaba aeg, kultuur ja religioon, muude valdkondade osakaalu valla eelarvest näete järgmiselt jooniselt:

 

Iga inimene loeb! Kirjuta end veel sel aastal Rõuge valda sisse ja kui oled seda juba teinud, siis küsi naabrilt, kas tema on juba Rõuge valla ametlik elanik!

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee