Müüakse kasvava metsa raieõigus Kuutsi külas Kooli maaüksusel(katastritunnus 49301:003:0123) metsamajandamiskava soovitatud tööde plaanil eraldis nr 3,

  • raiutava metsamaa pindala: 1 ha,
  • raieliik: lageraie,
  • hinnanguline raiemaht ca 406 tm,
  • alghind 5000 €,
  • tagatisraha 500 €,
  • osavõtutasu 50 €.

Enampakkumine viiakse läbi Mõniste Vallavolikogu 29.06.2006.a. määrusega nr 12 sätestatud korras. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud vallavalitsuse arvelduskontole nr EE932200221011791734 Swedbankis hiljemalt 14.02.2016. Pakkumine esitada kirjalikult, suletud ümbrikus hiljemalt 15.02.2016 kell 8.55 Mõniste Vallavalitsuse aadressil 66002 Tedre Mõniste küla Mõniste vald Võrumaa. Pakkumised avatakse kell 9.00.   Pakkumine peab sisaldama: 1) müüdava objekti nimetus; 2) andmed pakkuja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, asukoht) ja sidevahendi number; 3) nõusolekut müüdava vara ostmiseks kehtestatud tingimustel; 4) dokumenti osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; 5) sõnadega kirjutatud arvulist pakkumishinda eurodes; 6) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.   Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma pakutud hinna, sõlmima lepingu vallavalitsuse korralduses märgitud ajal ja kohas. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse makse osaks. Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi lepingut vallavalitsuse poolt teatatud ajal ja kohas. Müüdava varaga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides – Katrin Roop (Mõniste vallavanem) 5331 7772