Keskkonnaamet teatab Naha dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust. KMH on algatatud Võrumaal Mõniste vallas asuva Naha dolokivimaardla Naha dolokivikarjääri mäeeraldise ehitusdolokivi kaevandamise loa taotlusele. Kavandatava tegevuse ala asub Mõniste vallas Karisöödi külas, Võrumaa metskonna metsamaal (Mõniste metskond 3, katastriüksuse tunnus 49301:003:0600). Mäeeraldise pindala on 23,54 ha ning selle teenindusmaa pindala 37,70 ha. Ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru mäeeraldises on 1 713 000 m³, kaevandatav varu 1 647 000 m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 70 000 m³. Kavandatava tegevuse eesmärk on dolokivi kaevandamine ja selle kasutamine ehituskillustikuna. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi piiriülesena. Mõjutatav riik on Läti Vabariik. Kavandatava tegevuse arendaja on aktsiaselts KIIRKANDUR, kontaktisik Tiit Ploom (e-post: info@warren.ee, tel 501 3667). Otsustaja (maavara kaevandamisloa andja) on Keskkonnaamet, kontaktisik Siret Punnisk (Kalevi 1a, Räpina, e-post: polva@keskkonnaamet.ee, tel 799 0913). Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, kontaktisik Maris Malva (Narva mnt 7a, Tallinn, e-post: maris.malva@envir.ee, tel 626 0742). KMH programmiga ja muude materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/kalkahju-naha-dolokivikarjaari-kmh/ ning Keskkonnaameti Räpina (Kalevi 1a, Räpina) ja Võru (Karja 17a, Võru) kontorites tööaegadel. KMH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 18.02.2015 e-postiga (polva@keskkonnaamet.ee) või kirja teel (Keskkonnaamet, Kalevi 1a, 64503 Räpina).   KMH programmi avalik arutelu toimub Mõniste rahvamajas (Kuutsi külas) 18. veebruaril