Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele”, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed”.

Projekti eesmärgiks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate kliendijuhtumitega tegelemisel ning  toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti. Nõustamisteenuste osutamise tulemusel paraneb isikute igapäevaeluga toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele ja rakendumiseks tööle.

Projekti sihtrühmaks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes  tööealised inimesed (15-aastased kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).

Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid nende nõusolekul. Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega, toimub juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid rakendades.

Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad teenused:

  • Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast ja oma võimetest, olukordadest, analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.
  • Perenõustamine. Eesmärgiks on abistada peret suhete ja laste kasvatamisega seotud küsimustes, pere ressursside leidmisel ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmisel.
  • Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere abistamine majanduslike raskuste ja võlgnevuste korral.
  • Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on isiku abistamine juhendamise ja toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga.

Täiendavat infot projekti kohta saab  Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.

Raina Kurg

Projekti piirkondlik koordinaator Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal

5854 0570

raina.kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee