Rõuge vallavalitsus kutsub huvilisi osalema valla üldplaneeringu koostamise protsessis. 

Rõuge valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 otsusega nr 1-3/36 „Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”, mida on muudetud Rõuge Vallavolikogu 27.08.2019 otsusega nr 1-3/56 „Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 otsuse nr 1-3/36 „Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine” muutmine”. Vastavate otsustega saab tutvuda Rõuge valla avalikus dokumendiregistris, Rõuge valla veebilehel (www.rauge.ee) ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Üldplaneeringu algatamise otsuse muutmisega tunnistas Rõuge Vallavolikogu kehtetuks algatamise otsuse lisana kinnitatud „Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad” ning sõnastas algatamise otsuses Rõuge valla üldplaneeringu eesmärgi.

Rõuge valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada Rõuge vald ruumiliselt kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks, keskkonnasõbralikuks ning ökonoomseks elukeskkonnaks rõhuasetusega teenuste kättesaadavusele, maamajandus- ja ettevõtlusalade (taas)elustamisele.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, mille kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine algatada üldplaneeringu koostamise korral.

Rõuge valla üldplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201), koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Üldplaneeringu koostaja on AS Kobras (rg-kood 10171636, Riia 35, Tartu  50410).

Vastavalt planeerimisseadusele on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ning avadada selle ajal arvamust planeeringu kohta.

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et on koostamas üldplaneeringu lähteisukohtade koostamise raames üldplaneeringu kaasamiskava. Sellest tulenevalt palub Rõuge Vallavalitsus anda endast märku asutustel ja isikutel, kes soovivad olla kaasatud üldplaneeringu koostamise protsessi. Soovitav teadete edastamise viis ja selleks vajalikud kontaktandmed palutakse edastada e-posti aadressil planeering@rauge.ee.

Isikutel, kes ei ole avaldanud soovi olla kaasatud üldplaneeringu koostamise protsessi, on võimalik saada teateid üldplaneeringu menetlusprotsessi kohta, liitudes Rõuge valla üldplaneeringu koostamise teadete listiga aadressil https://rouge.kovtp.ee/meililistid või teistest Rõuge valla listidest, kodulehelt, Rõuge valla lehest Mägede Hääl ja maakonnalehest Võrumaa Teataja.

Kaasamise sooviavaldust on võimalik saata kogu üldplaneeringu protsessi vältel, kuid võimalikult varajaseks kaasamiseks tuleks seda teha esimesel võimalusel.

Lisainformatsiooni üldplaneeringu koostamise kohta on võimalik saada planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 09.09.2020

 

Allikas: rouge.kovtp.ee