Alates esmaspäevast, 18. maist leevendatakse Rõuge vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorralduse piiranguid vastavalt Vabariigi Valitsuse leevenduste kavale.
 

Kodanike vastuvõtt vallamajas ja teenuskeskustes

Ametnikud on kodanike teenistuses eelistatult telefoni ja e-posti teel. Põhjendatud vajadusel saab ametnikuga kokku leppida kohtumise vallamajas või teenuskeskuses. Kõigi vallaametnike kontaktandmed leiab kodulehelt aadressil rauge.ee/kontaktid ning vallamaja ja teenuskeskuste ustelt. Vallavalitsusele edastavad dokumendid võib jätta postkasti. 

Kohtumistel järgitakse kahemeetrise distantsi hoidmise nõuet, majja sisenemisel on kohustuslik desinfitseerida käed ja kanda maski.
 

Valla hallatavad asutused

Üldhariduskoolid

15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet korraldatakse individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja järgides võimalusel 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab ja teavitab neist asjassepuutuvaid inimesi iga haridusasutus eraldi. Tingimuste kehtestamisel lähtub haridusasutuse juht HTM soovitusest „Õppetöö korraldamine siseruumides alates 15. maist COVID-19 perioodil”.

Lasteaiad 

Rõuge valla lasteaiad on avatud. Lasteaia direktor kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele ja Terviseameti juhistele. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta, haigestunud laps saadetakse viivitamatult koju.

Huviringid

Lubatud on huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Jälgida tuleb 2 + 2 reeglit ja järgida hügieenireegleid.

Noortekeskused

Valla noortekeskused avatakse alates 18. maist, kuni 31. maini toimuvad tegevused valdavalt välitingimustes. Ühes rühmas võib olla 10 noort ja noorsootöötaja. Noosootöö Keskuse juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele ja Terviseameti juhistele.

Raamatukogud

Valla raamatukogud avatakse tavapärase töögraafiku alusel, kuid teatud piirangutega alates 18. maist Kuni 31. maini ei tohi kasutada siseruumides lugemissaale ega lastenurki, kohapeal teavikute lugemine pole lubatud. Kasutatud teavikud suunatakse 72 tunniks karantiini, raamatukogu tagab külastajatele kasutamiseks desinfitseerimisaine. Raamatukogu juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest.

Hooldekodud ja sotsiaalkeskus

Mõniste ja Rõuge hooldekodu ning Misso sotsiaalkeskus jäävad külastajatele suletuks kuni 31. maini, edasistest tegevustes võetakse aluseks Terviseameti nõuded.

Tugevat tervist!
Rõuge vallavalitsus