Alanud aasta tõi kaasa muudatused ka jäätmemajanduse valdkonnas. Alates 1. jaanuarist 2020 kehtivad Valga vallas uued nõuded jäätmete sorteerimisel. Nüüdsest tuleb eraldi koguda biolagunevad köögi- ja söögijäätmed ning avalikel üritustel tuleb eraldi sorteerida pakendid.

Biojäätmed tuleb teistest jäätmetest eraldi koguda

Siiani on biojäätmete sorteerimise kohustus olnud kortermajades, kus on 16 ja enam korterit. Alates 1. jaanuarist on see kohustus kõikides kortermajades, kus on 10 ja enam korterit. On hea meel näha, et paljud korteriühistud juba sorteerivad biojäätmeid ning elanikud on selle omaks võtnud.

Lisaks kortermajadele tuleb nüüd oma kinnistutele biojäätmete kogumismahuti paigaldada ka kõigil Valga vallas tegutsevatel toidukaupade müügi või toitlustamisega tegelevatel ettevõtetel. Kogumismahutit ei pea paigaldama vaid juhul, kui ettevõte kasutab toidujääkide purustamisseadet, on paigaldanud rasvapüüduri ning juhib saadava suspensiooni ühiskanalisatsiooni, kooskõlastades selle eelnevalt AS-iga Valga Vesi.

Suure osa meie poolt tekitatavatest jäätmetest (ligikaudu 1/3) moodustavad biojäätmed. Pannes need segaolmejäätmetega samasse mahutisse, muudavad biojäätmed teiste jäätmete taaskasutuse väga keeruliseks. Sorteerimata segaolmejäätmed põhjustavad prügilasse ladestades nõrgvee teket ja prügilagaasi, millel on oma osa kasvuhooneefekti tekkimises. Valga vallas tekkivad segaolmejäätmed viiakse küll põhiliselt Iru Jäätmepõletusjaama, kuid korraliste hoolduste või avariiliste seisakute korral ka Väätsa prügilasse, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse või Uikala prügilasse. Valga valla jäätmevaldajate poolt tekitatud biojäätmed antakse üle Väätsa prügilasse kompostimiseks.

Sorteerida on soodsam

Biojäätmete sorteerimine on keskkonnasõbralik tegu, samuti on neid eraldi kogudes võimalik säästa raha. Valga vallas on biojäätmete ära andmine 40% võrra soodsam kui segaolmejäätmete puhul. Näiteks 240 l biojäätmete kogumismahuti tühjendamine maksab 2.69 eurot, samas kui sama suure segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamine maksab 3,77 eurot. Jäätmeid eraldi sorteerides on võimalik vähendada segaolmejäätmete hulka sel määral, et konteinerit tuleb harvem tühjendada, millega kaasneb ka rahaline kokkuhoid.

Segaolmejäätmete hulka on võimalik vähendada ka sorteerides välja paber/papi ning segapakendid, mille ära andmine on täiesti tasuta. Selleks on loodud Valga vallas avalikud pakendite kogumispunktid. 2020. aastal on kavas luua 15 uut pakendi kogumispunkti, millest 9 plaanitakse maapiirkondadesse.

Ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed, segaolmejäätmed ning elektroonika tuleb üle anda Valga jäätmejaama (avatud E-K 9.00-17.00; N-R 9.00-20.00; L-P 9.00-15.00), segaolmejäätmed AS Ragn-Sellsile. Elektroonikat ning ohtlikke jäätmeid on eraisikutel võimalik jäätmejaamas üle anda tasuta.

Avalike ürituste jäätmekäitlusest

Iga ürituse korraldamise ning sellel osalemisega tekib suur hulk jäätmeid, millest suuremat osa on võimalik sorteerimise järjel taaskasutusse suunata. Jäätmete sorteerimine on saanud normiks ja nii on ka avalikel üritustel aeg muutuda keskkonnasõbralikumaks.

Alates 1. jaanuarist 2020 peavad Valgas vallas toimuval avalikul üritusel olema eraldi kogumismahutid ka pakendijäätmete jaoks. Üritustel tekkinud pakendijäätmed on võimalik üle anda Valga jäätmejaama. Avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite paigaldamine eest ürituse korraldaja, kes vastutab, et üritusel oleks piisavalt jäätmemahuteid, et vältida nende ületäitumist.

 

Allikas: www.valga.ee