Valga maavanem Margus Lepik võttis 22.01.2016 korraldusega nr 1-1/16-18 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Valga maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem. Maakonnaplaneeringute koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post hendrikson@hendrikson.ee) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee). Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Maakonnaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) aadressil Valga maavalitsus, Kesk tn 12, Valga või elektronpostiga aadressil info@valga.maavalitsus.ee. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).   Lisainfo: Margis Sein – margis.sein@valga.maavalitsus.ee või 766 6133