Möödunud aasta lõpus võeti vastu Valga valla külavanemate statuut, mis annab küladele senisest parema võimaluse enesele esindajaid valida. Külavanemate valimise teel saavad maapiirkonnad hõlpsamini kaasa rääkida valla arengu teemadel.

“Kutsume kõiki külasid üles enesele külavanemaid valima. Soovime vallas kasvatada külavanemate ning külaseltside rolli ja suurendada nende panust valla otsustusprotsessides. Vaja oleks, et toimuksid regulaarsed kogukonna arendajate ja ettevõtjate ümarlauad valla juhtkonnaga,” rääkis Valga valla asevallavanem Kalmer Sarv.

Uue statuudi järgi valitud külavanemal on õigus esindada küla, teha ettepanekuid küla huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavalitsuses, riigiasutustes või muudes institutsioonides, samuti vanemate ümarlaua kokkukutsumiseks ning osaleda kutsutuna vallavalitsuse istungitel, kui arutatakse otseselt või kaudselt küla puudutavaid küsimusi.

“Statuudi eesmärgiks on külavanema õiguste ja kohustuste täpsustamine, et tagada Valga valla külakogukondade kaasamine külade ja valla arengu suunamisel. Paika sai pandud nii külavanema kandidaadile esitatavad nõuded, vanema valimise kord, õigused ja ülesanded kui ka kohaliku omavalitsuse ülesanded,“ selgitas Kalmer Sarv.

Valga valla külavanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane elanik ning kandidaadiks saab teda esitada vaid tema nõusolekul. Külavanemat saavad valida hääleõiguslikud elanikud küla üldkoosolekul hääletamise teel. Ühist piiri omavad külad võivad valida ühise külavanema. Sellisel juhul peab valitav vanem olema piiri omavatest küladest ühe küla elanik. Ühes külas saab korraga olla üks külavanem. Valga valla külavanemad valitakse ametisse kuni viieks aastaks. Vanemale ei maksta töötasu, sest tegemist on vabatahtliku ülesandega.

Vanema ülesanne on muuhulgas ka tegutseda küla esindaja ja ametliku kontaktisikuna, korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse, teiste institutsioonide ja elanike vahel, teavitada vallavalitsust ja vallavolikogu küla sotsiaalsetest probleemidest ja kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek statuudis sätestatud korras.
Valga vallavalitsus koostab valitud külavanematest registri ning annab valitule üle vanema ametimärgi. Külavanemaid kaasatakse valla arengudokumentide koostamisse ning vajadusel korraldatakse küla huve puudutavate küsimuste arutamiseks ümarlaud.

Külavanemate valimise juurutamine sai plaani võetud juba valdade ühinemisel, mil lepiti kokku, et uues suurvallas jätkatakse ja arendatakse küla- ja asumivanemate valimist ja nende tegevuse toetamist, samuti tugevdatakse nende osalust omavalitsuse elus ja otsuste tegemisel. Elanike huvi enesele esindajaid valida tõusis esile ka möödunud aasta vältel korraldatud avatud valitsemise aruteludelt vallarahvaga.