Võru Instituut kutsub häid võru keele oskajaid ennast 1.–7. novembrini toimuva võru keele nädala jaoks võru keele agendiks üles andma. Agent on eeskujuks võru keele igapäevase kasutamisega.

Facebooki võru keele grupi liikmed valisid võru keele nädala selleaastaseks sõnumiks „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ („Keelake või ära – ma räägin ikka!“). Käimasoleva kampaania nn näidisagent ja reklaamnägu on tuntud muusik ja kirjanik, paljude eesti- ja võrukeelsete laulude looja Aapo Ilves. Ilves haakus rõõmuga vabaduse- ja protestivaimulise sõnumiga ja ütleb: „Ma olõ Ilvesse Aapo ja tii, mis taha. Näütüses kõnõlõ võro kiilt, ku taha, ja tii laulõ, ku taha.“ („Mina olen Ilvese Aapo ja teen, mis tahan. Näiteks räägin võru keelt, kui tahan, ja teen laule, kui tahan.“).

Võru keele agentide värbamise idee on pärit läinud aasta võru keele nädalast. Mullused agendid olid aktiivsed ja julged, mitmed neist panid oma töökoha uksele ja mujale võrukeelseid silte ja teateid ning korraldasid tööl või pereringis väikesi sündmusi (õnneloos, lauamängud, jutuvestmine jne). Paljud jätkasid võru keele igapäevast kasutamist ka pärast võru keele nädalat.

„Läinud aasta kogemus andis kinnitust, et võru keel on rahvakeel,“ meenutab kampaania korraldaja, Võru Instituudi projektijuht Triin Toom. „Ootame kampaaniaga liituma nii endisi kui uusi agente. Agendiks võib ennast üles anda igaüks, kes oskab ja julgeb võru keelt rääkida. Ei ole oluline, kas ta töötab sel ajal paljude inimeste ees, oma väikeses töökohas või päris kodus. Teistele saab eeskujuks olla ka näiteks telefoniga kõneldes või sotsiaalmeedias võru keeles postitades.“

Mullu liitus agendikampaaniaga ligi 300 võru keele kõnelejat, kõik nad kandsid numbrit 001 ja sõnumit „Ma kõnõlõ võro kiilt. Miä on su supõrpavvõr?“. Tänavused agendid saavad juba numbri 002.

Enda nähtavaks tegemiseks võib agent tellida rinnamärgi „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“ või kampaania sõnumiga pikkade varrukatega T-särgi. Agente pannakse kirja 12. oktoobrini. Lisainfo on väljas Võru Instituudi kodulehel www.wi.ee.

Teatele on lisatud agendikampaania kuulutus ja Jan Rahmani foto Aapo Ilvesest.

Lisainfo:
Võru Instituut
www.wi.ee
vorokeeleagent@wi.ee
tel 5348 6982

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Võro keele agente oodõtas hindäst teedä andma

Võro Instituut kuts häid võro keele mõistjit hinnäst võro keele nädäli jaos, miä om timahava 1.–7. novvembril, võro keele agendis üles andma. Agent om iinkujos võro keele egäpäävädse pruukmisõga.

Moloraamadu võro keele rühmän valiti võro keele nädäli sõnomis timahava „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (eesti keelen: „Keelake või ära – ma räägin ikka!“). Seoaastadsõ kampaania nii-üteldä näüdüsagent ja reklaaminägo om tunnõt muusik ja kiränik, pallo eesti- ja võrokeelitsit laulõ kirotanu Ilvesse Aapo. Tä tull hää meelega vabahusõ- ja protestivaimulidsõ sõnomiga üten ja ütles: „Ma olõ Ilvesse Aapo ja tii, mis taha. Näütüses kõnõlõ võro kiilt, ku taha, ja tii laulõ, ku taha.“ („Mina olen Ilvese Aapo ja teen, mis tahan. Näiteks räägin võru keelt, kui tahan, ja teen laule, kui tahan.“)

Võro keele agente otsmisõ mõtõ om peri minevä aasta võro keele nädälist. Mulludsõ agendi olli julgõ ja truksa: pallo pandsõ uma tüükotusõ ussõ pääle ja mujalõ kah võrokeelitsit silte ja jagi võro keelen muud teedüst, tõsõ kõrraldiva tüül vai üten uma perega väikeisi sündmüisi (õnneluus, lavvamängo, jutukõnõlõminõ jne). Pallo kõnõliva võro kiilt egäpäivi edesi ka sis, ku võro keele nätäl joba läbi oll.

„Mineväaastaganõ kogõmus näüdäs häste, et võro kiil om rahvakiil,“ ütel kampaania kõrraldaja, Võro Instituudi projektividäjä Toomõ Triin. „Kutsumi kampaanian üten lüümä nii mineväaastaidsi ku ka vahtsit agente. Agendis või tulla egäüts, kiä mõist ja julgus võro kiilt kõnõlda. Ei olõ tähtsä, kas inemine tüütäs üten pallodõ inemiisiga vai väikun tüükotussõn vai kogoni uman koton. Iinkujos saa tä olla näütüses ka nii, et pruuk telefoniga kõnõldõn võro kiilt vai tege sotsiaalmeediahe võrokeelidse postitusõ.“

Minevä aasta lõi agendikampaanian üten ligi 300 võro keele mõistjat, kõik nä saiva numbrõ 001 ja näide sõnnom oll „Ma mõista võro kiilt. Miä om su supõrpavvõr?“. Timahavadsõ agendi kandva joba nummõrt 002.

Et hinnäst nättäväs tetä, või agent telli rõnnamärgi „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“ vai kampaania sõnomiga pikki käüssidega T-hammõ. Agente pandas kirja 12. oktoobrini.

Teedüssele om mano pant agendikampaania kuulutus ja Jan Rahmani foto Aapo Ilvesest.

Teedüst saa mano:
Võro Instituut
www.wi.ee
vorokeeleagent@wi.ee
tel 5348 6982