Võru maavanem Andres Kõiv võttis 21.01.2016 korraldusega nr 1-1/16/32 vastu „Võru maakonnaplaneeringu 2030+“ ja suunas selle avalikule väljapanekule. Koos maakonnaplaneeringuga on avalikul väljapanekul keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne, mis on läbiviidud maakonnaplaneeringu koostamise käigus. Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (edaspidi KSH) lähtutakse maakonnaplaneeringus käsitletavate valdkondade täpsusastmest. KSH-s selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Võru maavanem 12.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/561. Maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Võru Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post hendrikson@hendrikson.ee), KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (endise ärinimega Ramboll Eesti AS; Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee) KSH juhtekspert on Eike Riis. Maakonnaplaneeringu kehtestab Võru maavanem. Maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 01.02 -29.02.2016 Võru Maavalitsuse veebilehel aadressil, mille leiad  SIIT, tööaegadel Võru Maavalitsuse Jüri tn 12 III korruse fuajees, Võrumaa keskraamatukogu lugemissaalis Jüri tn 54 ja kõikides Võru maakonna valdade keskustes (vallavalitsuses). Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 29.02.2016 e-posti aadressil info@voru.maavalitsus.ee või kirja teel aadressil Võru Maavalitsus, Jüri 12 65620 Võru. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23. märtsil 2016 kell 10. Võru Maavalitsuses (Jüri tn 12, Võru)   Lisainfo: Ülle Luuk – 7868311 või ulle.luuk@voru.maavalitsus.ee